การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน GMP PRP หรือ CP โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโลก Global Food Safety Standards (GFSI) ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะอาดปลอดภัยของเครื่องมือ ชิ้นส่วน วัตถุดิบเท่านั้น การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 

การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการผลิตอาหารซึ่งมีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่โรงงานผลิตออกมา ต้องมีการออกแบบโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ต้องมีแผนและโปรแกรม เช่น การล้างและฆ่าเชื้อก่อนผลิต ระหว่างพัก หลังเลิกงาน และระหว่างเปลี่ยนกะทำงาน เป็นต้น ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อาทิ ความครอบคลุมพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสม ความถี่ที่เหมาะสม การตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนเอกสารและบันทึก ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจติดตามความสะอาดของ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการผลิต รวมถึงมือพนักงานและการทวนสอบโปรแกรมการทำความสะอาด โดยสิ่งที่ควรพิจารณาการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ คือ อาคาร เครื่องจัก อุปกรณ์ เช่น มีด เขียง โต๊ะปฏิบัติงาน ภาชนะบรรจ รถเข็น พาเลท เป็นต้น

 

การวัดผลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินไปว่าบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ อย่างไร การตรวจสอบอาจจะกำหนดโดยวิธี การตรวจสอบด้วยสายตา การทดสอบทางจุลินทรีย์ การตรวจสอบด้วยเทคนิค ATP Bioluminescence การวัดค่า pH การทดสอบทางเคมี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ถึงรูปแบบอันตรายที่อยู่ในระบบการผลิต

 

ขอขอบคุณ : www.foodfocusthailand.com