ทำไมต้องจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทที่ปรึกษา (ถึงแม้ว่า ภารกิจที่ว่าจ้างจะใช้ที่ปรึกษาเพียงคนเดียว) มีข้อดีตรงที่ ที่ปรึกษาจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ จากองค์กรต้นสังกัด เช่น ด้านข้อมูล ด้านการจัดทำรายงาน ด้านการเขียนแบบ เป็นต้น ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาทำได้ง่ายกว่า หากที่ปรึกษาที่บริษัทส่งมาไม่มีความสามารถเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างที่ปรึกษาจะต้องคำนึงถึงการใช้บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องคำนึงถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของหน่วยงานด้วย อีกทางหนึ่งที่อาจทำได้ คือ การว่าจ้างที่ปรึกษาให้ทำงานร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานนั้น ในกรณีนี้ หน่วยงานจะมีบุคลกรพร้อมในหลายด้านแต่อาจขาดผู้ที่มีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นหัวหน้าคณะทำงาน หรือขาดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานสากลที่ปรึกษากระทรวงการคลังหมายเลข 2362 พร้อมเป็นหนึ่งในการให้บริการด้านที่ปรึกษา และเป็นผู้นำในการฝึกอบรม
บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐบาลให้มีระบบการบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจสืบไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด ยังมีวัตถุประสงค์ย้ำเน้นในเรื่องความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน
COMPANY PROFILE
Why Choose Us?

1. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง หมายเลข 2362 ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการทำงานของที่ปรึกษาจะมีภาครัฐเป็นผู้ดูแลการทำงานของที่ปรึกษา รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียนการทำงานของที่ปรึกษา หากลูกค้าไม่พึงพอใจในการทำงาน

2. ประวัติของที่ปรึกษาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง จึงมั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาของทางบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ในการทำงาน

3. บริการ ดูแล ลูกค้า อย่างใกล้ชิด ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดกลุ่มไลน์สำหรับลูกค้าทุกโครงการ สำหรับใช้ในการสื่อสารระหว่างการดำเนินโครงการ โดยจะมีที่ปรึกษา ทีมงานลูกค้า ทีมงานของบริษัท คอยดูแล ตลอดระยะเวลการดำเนินโครงการ เพื่อได้ทางทีมงานลูกค้า และทีมงานบริษัทจะได้ทราบความคืบหน้า อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ

บริการของเรา | Services

ข่าวสารและกิจกรรม | News & Event

โครงการ การสนับสนุนจากภาครัฐ (โครงการ ITAP)

โครงการจากรัฐบาลสนับสนุนองค์กร 50 % ในเรื่องการทำระบบมาตรฐาน สนใจติดต่

Read More >>

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรข้อกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขในการกระ

  บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว

Read More >>

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | Our Customers

รายชื่อลูกค้างานวางระบบมาตรฐาน GDP / GDPMD

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้างานที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการวางระบบมาตรฐาน GDP          

Read More >>

รายชื่อลูกค้ากลุ่มที่ 1

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve    

Read More >>

รายชื่อลูกค้ากลุ่มที่ 2

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve    

Read More >>