ความสำคัญของการสุ่มตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตามแผนตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยง

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคสามารถเข้าสู่โรงงานแปรรูปอาหารได้หลายวิธี เมื่อมีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเข้าไปภายในโรงงานก็อาจจะอยู่ได้แบบครั้งคราวเพราะจะถูกกำจัดออกไปด้วยขั้นตอนการล้างทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ หรือไม่ก็อาจยังหลงติดอยู่ตามพื้น ท่อระบายน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการกำจัดที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น การจัดทำแผนตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญของโรงงาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องรับผิดชอบถึงการปลอมปนที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อาหาร โดยแผนปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถจัดการและลดความเสี่ยงในด้านการผลิต กฎระเบียบข้อบังคับ และชื่อเสียงของแบรนด์

 

การสุ่มตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบแหล่งที่มาของการปนเปื้อนและความเพียงพอของกระบวนการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งความถี่และความเข้มข้นของการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ระบุจุดสุ่มเสี่ยง ตรวจสอบโปรแกรมด้านความปลอดภัยของอาหาร และช่วยแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข โดยรวมแล้วการสุ่มตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นอยู่ภายใต้สภาวะการสุขาภิบาลที่ดี

 

ขอขอบคุณ : www.foodfocusthailand.com