ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร : ข้อกำหนด HACCP (กรมประมง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกท่านที่ไว้วางใจเลือก บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ ในการเพิ่มเติมความรู้ในครั้งนี้ค่ะ