ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP/HACCP

ประเภทกิจการ : ประกอบธุริกจแป้งผสมอาหารและเคมีอาหาร

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท อาร์เอสโดเมสติกเทรดดิ้ง จำกัด เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่เลือกและไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำมาตรฐานครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ