BRC ฉบับที่ 8 - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีอะไรบ้าง

มาตรฐานระดับโลกของ BRC ด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยของอาหารและการจัดการคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับในทั่วโลก ดูการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม:

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารจัดการอาวุโส:

ภาพรวม - มีการขยายขอบเขตในส่วนนี้ออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตทุกแห่งพัฒนาและใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์

รายละเอียด -

 • ฝ่ายบริหารจัดการอาวุโสต้องกำหนดและคงรักษาแผนงานที่ชัดเจนเพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารและการรับประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจะประกอบด้วย
  • ทุกภาคส่วนของโรงงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • แผนดำเนินการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการและการตรวจวัดการดำเนินการตามกำหนดเวลา
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการที่เสร็จสิ้นไปแล้ว รวมถึงระบบสำหรับ HACCP, การป้องกันอาหาร และความถูกต้อง
 • ต้องจัดประชุมภายในโรงงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร กฎหมาย ความสมบูรณ์ และคุณภาพพร้อมกับผลลัพธ์การดำเนินการเดือนละหนึ่งครั้ง และรายงานฝ่ายบริหารจัดการอาวุโส
 • สร้างระบบและกระบวนการรายงานที่ปกปิดเป็นความลับเพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสได้เปิดเผยข้อกังวลด้านความปลอดภัยของอาหาร กฎหมาย ความสมบูรณ์ และคุณภาพ 

HACCP/แผนงานด้านความปลอดภัยของอาหาร:

ภาพรวม - ขณะนี้คำศัพท์นี้สอดคล้องตาม Codex Alimentarius แล้ว

รายละเอียด -

 • แผนงานด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ต้องครอบคลุมภัยอันตรายทุกประเภท เช่น จุลชีววิทยา การปนเปื้อนทางกายภาพ เป็นต้น
 • บันทึกและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเก็บและสำรองไว้อย่างปลอดภัย
 • โปรแกรมนี้ต้องได้มีวันตรวจสอบอย่างน้อย 4 ครั้งกระจายกันไปตลอดทั้งปี การตรวจสอบต้องประกอบด้วย
  • HACCP หรือแผนงานด้านความปลอดภัยของอาหารพร้อมด้วยการดำเนินการปรับใช้
  • โปรแกรมเบื้องต้น เช่น สุขลักษณะ และการควบคุมสัตว์รบกวน
  • ขั้นตอนแผนงานการป้องกันอาหารและการป้องกันการปลอมปนอาหาร
  • ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานระดับโลกของ BRC
 • แผนงานประเมินความเสี่ยงด้านวัตถุดิบจะได้รับการปรับปรุงใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวัสดุ ขั้นตอนดำเนินการ หรือซัพพลายเออร์ และหากมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการเก็บคืน/การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรืออย่างน้อยทุกๆ 3 ปี
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ต้องจัดทำเป็นเอกสาร
 • ซึ่งตอนนี้ได้รวมการจัดการ การรับรอง และการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอกไว้ในมาตรฐานดังกล่าวด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าความปลอดภัยจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • โรงงานต้องมีขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อดำเนินการปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก เช่น ในกรณีที่ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเสี่ยง
 • ทุกโรงงานต้องมีขั้นตอนตรวจสอบย้อนกลับซึ่งจัดทำเป็นเอกสาร และอย่างน้อยต้องมีวิธีการทำงานของระบบตรวจสอบย้อนกลับ และบันทึกพร้อมด้วยป้ายกำกับ 

การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการป้องกันอาหาร:

ภาพรวม - มีความจำเป็นมากขึ้นในการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ดังนั้น ฉบับที่ 8 นี้จึงได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการประเมินความเสี่ยงอย่างมาก  

รายละเอียด -

 • ระบบต้องปกป้องวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ โรงงาน และแบรนด์จากการดำเนินการที่เป็นอันตราย
 • บริษัทต้องดำเนินการจัดทำเอกสารประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในแผนงานประเมินภัยคุกคามที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น พื้นที่จัดเก็บภายนอก จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงที่ได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัยจากบุคลากรที่ได้รับอนุญาต โดยต้องสร้างระบบบันทึกผู้เยี่ยมชม พร้อมกับฝึกอบรวมพนักงานในด้านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาหาร
 • ทางเดินยกระดับที่อยู่ใกล้กับสายการผลิตต้องออกแบบให้สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ได้
 • อุปกรณ์ผลิตทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานที่ได้รับอนุญาตซึ่งจะเป็นผู้ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนหลงเหลืออยู่แล้ว

อุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์:

ภาพรวม – ฉบับที่ 8 นี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของระบบตรวจจับสารแปลกปลอม เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบสายพาน และอุปกรณ์ติดป้ายกำกับ   

รายละเอียด -

 • ทุกโรงงานต้องสร้างและดำเนินขั้นตอนการแก้ไขและการรายงานในกรณีที่ตรวจพบการปนเปื้อนและ/หรือระบบตรวจสอบยืนยันทางออนไลน์ล่ม การดำเนินการต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซ้ำนับตั้งแต่การทดสอบการตรวจสอบที่ประสบผลสำเร็จครั้งล่าสุด
 • การทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะในสายงานต้องเสร็จสิ้นระหว่างช่วงเปิดระบบสายงานและช่วงเสร็จสิ้นการผลิต
 • การเปลี่ยนแปลงในส่วนการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ระบบควบคุมต้องมีการตั้งรหัสผ่านป้องกันหรือจำกัดการเข้าด้วยวิธีอื่น 
 • ข้อกำหนดใหม่นี้สำหรับใช้กับเครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบสายพานที่จะได้รับการจัดการตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการทดสอบในส่วนประสิทธิภาพการทำงานและการบันทึกผลลัพธ์การทดสอบ 

การติดป้ายกำกับผลิตภัณฑ์:

ภาพรวม - มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์สูงขึ้นซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการติดป้ายกำกับ จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ติดป้ายกำกับไม่ถูกต้องพบว่าปัญหาหลักคือ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของป้ายกำกับเดิม การเปลี่ยนแปลงส่วนผสม/ซัพพลายเออร์ หรือความผิดพลาดในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์

รายละเอียด -

 • การรับรองว่าข้อมูลสำหรับ “การควบคุมการเปลี่ยนแปลง” ที่มีประสิทธิภาพในใบเสร็จรับสินค้ามีความถูกต้องและเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุด ซึ่งหมายความว่าจะรับเฉพาะวัสดุในรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้น
 • บุคลากรที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์ในโรงงาน เช่น รหัสข้อมูล ตามที่เน้นย้ำไว้ในส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้างต้น
 • อุปกรณ์ตรวจสอบยืนยันทางออนไลน์ เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ด จะต้องได้รับการตั้งค่าและทดสอบ ต้องดำเนินการทดสอบให้เสร็จสิ้นในระหว่างช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดการผลิตเป็นอย่างน้อย
 • ระหว่างการตรวจสอบโดยรวม ผู้ตรวจสอบต้องยืนยันความถูกต้องของป้ายกำกับและกระบวนการติดป้ายกำกับ
 • คำแนะนำในการทำอาหารสำหรับลูกค้าต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย
 • จัดทำเอกสารแผนงานประเมินความเสี่ยงสูงซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความเสี่ยงต่อวัตถุดิบ
 • ข้อกำหนดใหม่ในการสร้างขั้นตอนดำเนินการเพื่อจัดการบรรจุภัณฑ์เก่าและป้ายกำกับต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนำบรรจุภัณฑ์ไปทิ้งอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่
 • การตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ในตอนนี้ได้รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ด้วย
 • พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมในส่วนกระบวนการติดป้ายกำกับและการบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าติดป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีข้อกำหนดใหม่ในด้านการตรวจสอบผลลัพธ์การทดสอบในห้องปฏิบัติการและมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อโรคอีกด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวยังได้จัดทำขึ้นสำหรับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การป้องกันไม่ให้หน้าต่างกระจกแตกหัก ระบบทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามความเสี่ยง และการจัดการกับสัตว์รบกวน เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์จะมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

ขอขอบคุณที่มา : www.mt.com