CODEX GHP

GHP (Good Hygiene Practice)


 

มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice) หรือ GHP เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร ที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ซึ่ง GHP เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางที่บอกให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารต้องดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมการผลิตการปฏิบัติงาน ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ไม่มีอันตรายที่จะมีโอกาสปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์

 

ประโยชน์ของการรับรองระบบ GHP


GHP เป็นระบบบริหารงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การป้องกันและขจัดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือความเสี่ยงกับอาหารเป็นพิษหรือความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค