FSSC 22000

FSSC 22000 : มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

 

GFSI: อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกที่

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและความถี่ของเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารทั่วโลกที่เกิดขึ้นนั้น แน่นอนว่าย่อมเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหาร คำถามที่เกิดขึ้นคือ ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั้งหมดผู้ซึ่งรับผิดชอบในการนำอาหารของเรามาจากฟาร์มจนถึงช้อนที่เราใช้รับประทานนั้น ได้สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้พบในจานอาหารของพวกเขาในช่วงที่ออกไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้าน หรือที่วางอยู่บนชั้นวางของในขณะที่ช้อปปิ้งในร้านขายของชำหรือไม่? เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหารดังกล่าว กลุ่มผู้ค้าปลีกระหว่างประเทศ ได้ตั้งกลุ่ม Global Food Safety Initiative (GFSI) ขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกที่” ณ ปัจจุบัน GFSI ได้แสดงให้เห็นว่ากว่า 70% ของรายได้จากการค้าปลีกอาหารทั่วโลกนั้นถูกใช้ไปสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยของอาหารรวมถึงเรียกคืนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมา และโดยให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน GFSI ก็พยายามส่งเสริมให้ผู้ค้าปลีกให้การยอมรับในมาตรฐานของ GFSI เพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สูงมากสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ (supplier)

 

เกี่ยวกับ FSSC 22000

FSSC 22000 คือโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารโดยสมบูรณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานระบบต่างๆที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน นั่นคือ ISO 22000, และ PAS 220: 2008 (Publicly Available Specification) (โปรแกรมที่จำเป็นต้องมีว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารสำหรับการผลิตอาหาร)         

การรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการรับรองระบบงานภายใต้มาตรฐาน ISO Guide 17021 ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22000 อยู่แล้วนั้น หากต้องการการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 นี้จะต้องการเพียงแค่ให้มีการทบทวนตรวจสอบเพิ่มเติมตามข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคสำหรับ PRPs เท่านั้น องค์กรที่ต้องการที่จะบูรณาการด้านคุณภาพเข้าไปในระบบการบริหารจัดการ ก็ให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ ISO 9001

มาตรฐานนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการรับรองระบบความปลอดภัยทางอาหารขององค์กรในห่วงโซ่อาหารที่แปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผักที่เน่าเสียง่ายเป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานาน ส่วนประกอบอื่นๆของอาหาร เช่น สารเติมแต่งอาหาร วิตามิน จุลินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative (GFSI) GFSI ได้ส่งเสริมให้มาตรฐาน GFSI นี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ค้าปลีกทั่วโลกเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/ตรวจประเมินความปลอดภัยทางอาหารสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบด้านอาหาร