ISO 9001

ISO 9001 (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)


 

เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ หรือ ลูกค้า กับ ผู้ส่งมอบ หรือ ผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้ากับผู้ส่งมอบราย ใดหรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตาม ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001

ระบบคุณภาพ ISO 9001 ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้นยังสามารถ นำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพที่มีการนำไปใช้และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

 

ความแตกต่างระหว่างระบบคุณภาพ ISO 9001 กับระบบมาตรฐานอื่นๆ 


 

1. ISO 9001 เป็นการวางและจัดตั้งระบบพื้นฐานด้านคุณภาพขององค์กร มากกว่าที่จะเน้นที่ความดีเลิศทุกประการของระบบ และไม่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ
2. เป็นระบบคุณภาพที่ก่อกำเนิดขึ้น และเรียกร้องให้มีโดยกลุ่มร่วมยุโรป

 

วัตถุประสงค์ของการใช้ ISO 9001


 

      ISO 9001 จะกล่าวถึงการจัดทำระบบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารและการรักษาระบบนั้นไว้ พร้อมทั้งสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นได้ว่า ท่านผูกพันตัวท่านไว้กับคุณภาพและ สามารถที่จะผลิตหรือ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้
      ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ และเป็นการนำสามัญสำนึกมาจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างง่าย ๆ โดยจัดเป็นระบบ แบ่งเป็นเรื่อง ๆ เพื่อให้นำไปใช้งานในโรงงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

 

      การใช้มาตรฐาน ISO9001 มาดำเนินการในธุรกิจ จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง เพราะจะมีการควบคุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย ทำให้ประหยัดทรัพยากร มีการทบทวนแผนใหม่ หรือปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา นอกจากนี้ ท่านยังมีบันทึกที่ครบถ้วนในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต

 

      จากข้อดีของระบบการบริการงานคุณภาพนี้เอง จึงทำให้มีการนำไปใช้กันอย่างกว้างทั่วโลก และได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในวงการค้าที่เป็นที่ยอมรับ จนกระทั่งได้มีการนำไปกำหนดเป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO ซึ่งรู้จักกันแพร่หลาย ในชื่อ อนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001