ISO 45001

ISO 45001

(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)


เป็นระบบการบริหารเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยในมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล การบริหารมาตรฐานนี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้ในหลายๆ องค์กรในส่วนงานของการบริหารความเสี่ยง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกาศข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอีกทั้งยังเป็นการกำหนดกรอบการทำงานในองค์กร ในการควบคุมในเรื่องของสุขภาพ, ความปลอดภัย และลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

 

ประโยชน์จากการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001


1. รักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในองค์กร 
2. เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินน้อย 
3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยต่อชีวิตการ ทำงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต 
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม  ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
5. เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการค้าในตลาดโลก ลดรายจ่ายเงิน ทดแทนในการรักษาพยาบาลและลดอัตรากรมธรรม์ประกันภัย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินในองค์กร