ISO 22000

ISO 22000

Food Safety Management Systems


       ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่รวบรวมและใช้องค์ประกอบหลักของ ISO 9001 และ HACCP เพื่อกำหนดโครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนา ดำเนินการ และการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System, FSMS) อย่างต่อเนื่อง ISO 22000 นั้นล้วนสอดคล้องกับระบบบริหารอื่นๆ เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อการดำเนินงานเป็นระบบร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ

 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการรับมาตรฐาน ISO 22000 ประกอบด้วย:


- ความพึงพอใจของลูกค้าจากการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงคุณภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ต้นทุนในการดำเนินการที่ลดลง ผ่านการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยการดำเนินโครงการ HACCP (ของ PRP และ OPRP) ซึ่งเป็นข้อกำหนดล่วงหน้า พร้อมปรัชญาการทำงานแบบ Plan-Do-Check-Act ของ ISO 9001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารความ ปลอดภัยของอาหาร

- สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์

- การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการทำความเข้าใจว่ากฎข้อบังคับต่างๆ นั้นมีผลกระทบกับองค์กรและลูกค้าขององค์กร

- พร้อมทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่านการ ตรวจสอบภายในและการทบทวนการบริหาร

- การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการติดตามผลิตภัณฑ์

- เป็นการรับรองทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ โดยการให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ตรวจสอบรับรองกับมาตรฐานที่ผ่านการยอมรับ

- โอกาสในการสร้างลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อว่าจะต้องผ่านมาตรฐานในระดับหนึ่ง

 

ISO 22000 เหมาะสมกับใครบ้าง?


 

ISO 22000 สามารถใช้กับองค์กรทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่:

- ไร่นา ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และฟาร์มปศุสัตว์

- ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ เนื้อปลา และอาหารสัตว์

- ผู้ผลิตขนมปังและซีเรียล เครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง และอาหารแช่แข็ง

- ผู้ให้บริการอาหารเช่นภัตตาคาร ร้านฟาสต์ฟู้ด โรงพยาบาล โรงแรม และร้านอาหารเคลื่อนที่

- บริการสนับสนุนได้แก่บริหารจัดเก็บอาหารและจัดจำหน่าย

- อาหาร รวมถึงผู้ให้บริการอุปกรณ์ สารเติมแต่ง วัตถุดิบ

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอนามัย รวมถึงบรรจุภัณฑ์

- โดยสรุปแล้ว ข้อบังคับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจาก ISO 22000 สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือเครือข่ายร้านอาหาร

 

วิธีรับการรับรอง ISO 22000


 

กระบวนการการจดทะเบียนประกอบด้วยขั้นตอนสามขั้น ต่อไปนี้:

- ขอสมัครจดทะเบียนโดยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ FSMS

- จะทำการประเมิน ISO 22000 ผ่านขั้นตอนสอง ขั้นตอนที่เรียกว่าการตรวจสอบรับรองเบื้องต้น

- มอบสิทธิ์ในการจดทะเบียน เพื่อให้องค์กรเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานต่อไป การรักษามาตรฐานนั้นทำได้โดยการเยี่ยมชมประจำปี และทำการตรวจสอบรับรองมาตรฐานใหม่ทุก ๆ สามปี